Alexis Piperides

Alexis Piperides

Nicosia, Cyprus
Experience
PROTOIO INC

Co-founder and CEO @PROTOIO INC • Employee

Aug '11 - Present (6 years 9 months)

Proto.io

CEO @Proto.io • Co-Founder

Prototypes that feel real.