Ashley Ricketts

Ashley Ricketts

Tech All Stars - Startupbootcamp Intern
Marketing
London, UK
Skills
  • Marketing Communications
Experience
blakgfldgkjdlfg

blakgfldgkjdlfg • Co-Founder