میخواهیم شبکه ای اجتماعی برای ارتباط شرکت های خواهان ساخت تبلیغات و شرکتهای سازنده ی تبلیغات و افراد مستقل که تمایل به این کار را دارند و افراد جامعه ایجاد کنیم برای خلق تبلیغات کاراتَر، زیباتر، کم اشکال تر و در کل ارتقاء تبلیغات...
میخواهیم شبکه ای اجتماعی برای ارتباط شرکت های خواهان ساخت تبلیغات و شرکتهای سازنده ی تبلیغات و افراد مستقل که تمایل به این کار را دارند و افراد جامعه ایجاد کنیم برای خلق تبلیغات کاراتَر، زیباتر، کم اشکال تر و در کل ارتقاء تبلیغات
More information

Employees