هدف ایجاد محیط برای تعریف تست و نظرسنجی کاربران می باشد.
بسیاری از نظز سنجی های علمی و دانشگاهی نیازمند افراد مناسبی است که در این رویداد شرکتت کنند. ما این بستر را اماده می نماییم...
هدف ایجاد محیط برای تعریف تست و نظرسنجی کاربران می باشد.
بسیاری از نظز سنجی های علمی و دانشگاهی نیازمند افراد مناسبی است که در این رویداد شرکتت کنند. ما این بستر را اماده می نماییم
More information