17. همه ی ما با اپ های سفر وگردشگری کم وبیش آشنا هستیم .ولی اینکه یک اپ به جز گردشگری بتواند بقیه ی نیازهای مارا در یک سفر فراهم کند و حس ماجراجویی ما راهم ارضا کند کار اصلی این اپ است. وجود جاذبه ی های مختلف توریستی وعدم آشنایی صحیح دنیا با امکانات ما باعث شده است از این سرمایه ی ملی بهره برداری مناسب صورت نگیرد .این اپ که به طور اختصاصی بر روی شهر های ایران و مراکز گردشگری ایجاد شده است می تواند گام مهمی در ارائه ی خدمات بهتر گردشگردی بردارد. این اپ دو هدف اصلی دارد یکی ارائه ی خدمات ارزان محلی به کمک ساکنان هر منطقه است و دوم تبدیل یک سفر عادی به یک ماجراجویی جذاب . این ماجراجویی جذاب ارائه ی یک نقشه ی گردشگری روزانه با مراکز مشخص شده ای به صورت حباب های آبی است که این مراکز باتوجه ب%D...
17. همه ی ما با اپ های سفر وگردشگری کم وبیش آشنا هستیم .ولی اینکه یک اپ به جز گردشگری بتواند بقیه ی نیازهای مارا در یک سفر فراهم کند و حس ماجراجویی ما راهم ارضا کند کار اصلی این اپ است. وجود جاذبه ی های مختلف توریستی وعدم آشنایی صحیح دنیا با امکانات ما باعث شده است از این سرمایه ی ملی بهره برداری مناسب صورت نگیرد .این اپ که به طور اختصاصی بر روی شهر های ایران و مراکز گردشگری ایجاد شده است می تواند گام مهمی در ارائه ی خدمات بهتر گردشگردی بردارد. این اپ دو هدف اصلی دارد یکی ارائه ی خدمات ارزان محلی به کمک ساکنان هر منطقه است و دوم تبدیل یک سفر عادی به یک ماجراجویی جذاب . این ماجراجویی جذاب ارائه ی یک نقشه ی گردشگری روزانه با مراکز مشخص شده ای به صورت حباب های آبی است که این مراکز باتوجه ب%D
More information