اولین شبکه اجتماعی اختصاصی کسب و کار در ایران و شاید در جهان. کلیه نیازهای یک کسب و کار از آزادکار و شرکت و مغازه گرفته تا کارخانه و کار خانگی و ... از آگهی و اطلاع رسانی و جذب نیرو و ژورنال گرفته تا آموزش دانش علمی روز و فروش کالا و خدمات و کار از دور و ... در کارستان قابل تامین است...
اولین شبکه اجتماعی اختصاصی کسب و کار در ایران و شاید در جهان. کلیه نیازهای یک کسب و کار از آزادکار و شرکت و مغازه گرفته تا کارخانه و کار خانگی و ... از آگهی و اطلاع رسانی و جذب نیرو و ژورنال گرفته تا آموزش دانش علمی روز و فروش کالا و خدمات و کار از دور و ... در کارستان قابل تامین است
More information