سفریار یکی از سرویس های سامانه ی "مشهد نما" است که به مسافران این امکان را می دهد تا برنامه ی هر روز سفر خود در مشهد را طراحی کنند. آن ها همچنین می توانند از پیشنهاداتی که در حین سفر، در این بخش به آن ها داده می شود بهره مند گردند. این سرویس با فراهم سازی یک گردشگری هوشمند، در جهت توسعه ی یک شهر هوشمند (مشهد نما) فعالیت می نماید
www.f6s.com/mashhadnama...
سفریار یکی از سرویس های سامانه ی "مشهد نما" است که به مسافران این امکان را می دهد تا برنامه ی هر روز سفر خود در مشهد را طراحی کنند. آن ها همچنین می توانند از پیشنهاداتی که در حین سفر، در این بخش به آن ها داده می شود بهره مند گردند. این سرویس با فراهم سازی یک گردشگری هوشمند، در جهت توسعه ی یک شهر هوشمند (مشهد نما) فعالیت می نماید
www.f6s.com/mashhadnama
More information

Recommendations

Davood Rangani مدیر و صاحب امتیاز و ایده پرداز at اهرم

ایول این درسته
بترکونین بچه ها :)