این شبکه به معرفی سالنهای زیبایی بر اساس منطقه جغرافیایی، خدمات قابل ارائه، قیمت و تخفیف های دوره ای می پردازد و هدف آن پوشش تبلیغات، بازاریابی، فروش و مدیریت مشتریان سالنهای زیبایی می باشد...
این شبکه به معرفی سالنهای زیبایی بر اساس منطقه جغرافیایی، خدمات قابل ارائه، قیمت و تخفیف های دوره ای می پردازد و هدف آن پوشش تبلیغات، بازاریابی، فروش و مدیریت مشتریان سالنهای زیبایی می باشد
More information

Employees

Mehdi Hadjar
Admin
Mehdi Hadjar Web-based sotware developer