Employees

Yerzhan Nuredinov
Admin
Yerzhan Nuredinov My name is Yerzhan Nuridinov, I'm 29 years old, I'm from Kazakhstan. I am the founder of innovative start-up company #ZhasylEnergy" and the

Join the team