تمامی افرادی که در این کره خاکی زندگی میکنند حتما در سال چندین مرتبه سفر میکنند و یا اگر به هیچ مکانی هم سفر نکنند حداقل در شهر خود برای گردش و تفریح به مکانی خارج از منزل میروند. در این جاست که نیاز به برنامه جامع (تورسیتور) در این زمینه به طور کامل احساس میشود....
تمامی افرادی که در این کره خاکی زندگی میکنند حتما در سال چندین مرتبه سفر میکنند و یا اگر به هیچ مکانی هم سفر نکنند حداقل در شهر خود برای گردش و تفریح به مکانی خارج از منزل میروند. در این جاست که نیاز به برنامه جامع (تورسیتور) در این زمینه به طور کامل احساس میشود.
More information