Questions

I. Về Sản Phẩm/Dịch Vụ / About Product/Service

  1. Paste YouTube or Vimeo URL Link (ex. www.youtube.com/foo)

II. Về Khách Hàng và Thị Trường / About Customers and Market

III. Về Đối Thủ Cạnh Tranh / About Competitor

IV. Về Đội Ngũ Sáng Lập / Tell about the Founder

  1. Paste YouTube or Vimeo URL Link (ex. www.youtube.com/foo)

V. Về Lịch Sử và Tài Chính / History and Financials

Recommendations