Advisors

Maryna  Zaporozhets
Admin
Maryna Zaporozhets Startup girl.

Employees

Vlady Berezina
Admin
Vlady Berezina Business Development Lead BizDev